เตรียมความพร้อมก่อนการคัดเลือกผู้สมัครงาน

kidsandmom

เมื่อมีตำแหน่งงานว่างลง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องรับสมัครพนักงานใหม่ เพื่อเติมเต็มและช่วยขับเคลื่อนบริษัทต่อไปอย่างราบรื่น ไม่สะดุดหรือหยุดชะงักในขั้นตอนในขั้นตอนหนึ่ง แต่ก่อนที่ HR จะเริ่มต้นรับสมัครพนักงาน ควรเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

เครดิตฟรี

มองให้ไกล ไม่ใช่แค่วันนี้

คุณจะต้องทางทิศทางและแผนกลยุทธ์ของบริษัทที่จะใช้ในการดำเนินธุรกิจในอนาคตด้วย เพื่อที่จะคัดสรรบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถที่จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายที่มุ่งหวัง ควรจ้างคนที่จะมีศักยภาพช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้ มิใช่เพียงแค่คนที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตำแหน่งงานในปัจจุบันเท่านั้น

ทำความเข้าใจตำแหน่งงาน

สล็อต

วิเคราะห์ตำแหน่งงานที่ต้องการว่าจ้าง ถามตนเองว่าคนที่มีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะเติมเต็มตำแหน่งนี้ได้ดีที่สุด ในด้าน ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติ หากบริษัทของคุณมีพนักงานที่มีศักยภาพตามที่คุณต้องการอยู่แล้ว การเรียนรู้จากพนักงานคนนั้น จะช่วยให้คุณทำความเข้าใจได้ดีขึ้น โดยการสังเกตพฤติกรรม ถามคำถาม รวมถึงพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน ถึงคุณลักษณะของพนักงานคนนั้น ที่ทำให้เขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณเริ่มต้นได้ดีตั้งแต่ขั้นตอนนี้ ต่อไปในขึ้นตอนอื่น ๆ ของการคัดสรรบุคลากรก็จะง่ายขึ้น และได้พนักงานที่ตรงตามความต้องการอย่างรวดเร็ว

จ้างคนที่มีศักยภาพสูง

แม้ว่าการจ้างคนเก่งมาร่วมงานจะมีต้นทุนในเรื่องเงินเดือนที่ค่อนข้างสูง แต่คนเหล่านี้จะช่วยสร้างสรรค์ผลงานที่ทำประโยชน์ต่อบริษัทได้อย่างคุ้มค่า มากกว่าเงินเดือนที่คุณจ่ายไปเสียอีก ในขณะที่การจ้างคนที่ไม่มีศักยภาพ ก็เป็นความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นกัน ทั้งเสียเวลาในการคัดเลือก เสียเวลาในการฝึกอบรม และผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพตามความมุ่งหวัง เป็นต้น

การสัมภาษณ์งานไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

ถึงแม้ว่าการสัมภาษณ์งานจะทำให้ผู้สัมภาษณ์ได้พิจารณาด้านไหวพริบในการตอบคำถาม มองเห็นบุคลิกภาพ ทราบทัศนคติของผู้สมัคร แต่บ่อยครั้งที่การตัดสินใจของผู้สัมภาษณ์กลับพึงพอใจในผู้สมัครที่มีลักษณะคล้ายกับตนเอง นอกจากนี้ ผู้สมัครงานมักมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีในการตอบคำถามสัมภาษณ์งาน โดยอ่านจากเทคนิคการตอบคำถามสัมภาษณ์งาน ฝึกซ้อมการตอบคำถามที่ผู้สัมภาษณ์งานมักจะถามผู้สมัครจนสามารถตอบได้อย่างคล่องแคล่ว ดังนั้นผู้ที่ทำได้ดีในเวลาสัมภาษณ์งาน อาจไม่ใช่คนที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเข้าทำงานจริง ๆ ก็ได้

ในการพิจารณาผู้สมัครที่เหมาะสมจึงต้องนำข้อมูลด้านอื่น ๆ อาทิ เกณฑ์ในการคัดกรองผู้สมัคร จำนวนผู้สมัครที่ต้องการ ภูมิหลังของผู้สมัคร และการทดสอบทักษะเฉพาะทาง มาประกอบด้วย

สล็อตออนไลน์

สร้างเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการ

ก่อนคัดเลือกผู้สมัครงาน มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยในการประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เช่น แบบทดสอบเพื่อคัดกรองผู้สมัคร แบบประเมินบุคลิกภาพ แบบประเมินทักษะต่าง ๆ แบบประเมินความสามารถในการสัมภาษณ์ แต่ตำแหน่งงานของแต่ละบริษัทก็มีลักษณะงานและรายละเอียดของงานที่ไม่ตรงกัน ดังนั้น แต่ละบริษัทจึงต้องมีการผสมผสานแบบประเมินต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกผู้สมัครที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

การคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมนั้นไม่ทำให้เสียเวลาหรือเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก หากบริษัทมีกระบวนการที่ชัดเจน ก็สามารถพบกับคนที่เหมาะสมได้ไม่ยาก

(Competency กับเทคนิคการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน)
ระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานต้องไม่ยึดติดกับรูปแบบ วิธีการ และการใช้เกณฑ์/มาตรฐานในการคัดเลือกเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติกันมา แนวโน้มถัดไปจะมีการนำขีดความสามารถ หรือ Competency มาใช้กันมากขึ้น

Competency เป็นพฤติกรรมที่องค์กรพยายามจะให้พนักงานแสดงออก มีการกระทำตามแนวทาง ที่ถูกกำหนดขึ้น ซึ่ง Richard Boyatzis (1982) เป็นบุคคลท่านแรกที่ได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับ Competencies โดยกล่าวไว้ในหนังสือ The Competent Manager : A Model for Effective Performance ซึ่งให้คำนิยามของCompetencies ตามโมเดลทางจิตวิทยา โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (อ้างถึงในหนังสือ Competency Based Recruitment and Selection โดย Robert Wood และ Tim Payne ปี 1998)

jumboslot

แรงจูงใจ (Motive) และบุคลิกลักษณะ (Trait)
มโนทัศน์เกี่ยวกับตนเอง (Self-Image) และบทบาททางสังคม (Social Role)
ทักษะความชำนาญ (Skill)
ตัวอย่าง : คุณสมชายมีความมุ่งมั่นในการทำงาน เน้นประสิทธิผลของงาน (Motive) เป็นผู้ที่ปรารถนาให้งานประสบความสำเร็จสูง ชอบบอกตนเองเสมอว่า “ฉันเก่ง” “ฉันสามารถทำงานนั้นได้ดีกว่า” “ฉันเป็นคนทำงานมีประสิทธิภาพ” (Self Image) และจากความคิดเช่นนี้ทำให้คุณสมชายมีพฤติกรรมการแสดงออกต่อสังคม (Social Role) ในลักษณะของการเป็นนักคิด (Innovator) ทักษะความชำนาญของเขาคือ การวางแผนงาน การกำหนดเป้หมาย และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด (Skill)

จะเห็นได้ว่า Competency สามารถนำมาใช้ในงานสรรหาและคัดเลือกพนักงานได้เช่นเดียวกับระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการนำ Competency มาใช้ระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ได้แก่

slot

การสรรหาพนักงานใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณลักษณะตรงตามที่องค์กรและหน่วยงานต้องการ
สามารถนำมาใช้กับเครื่องมือในการตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัคร ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มการสมัครงาน การสัมภาษณ์ การทดสอบ และการใช้ศูนย์ประเมิน
สามารถบ่งบอกได้ถึงลักษณะของผู้สมัคร ความชำนาญพิเศษ และคุณลักษณะภายในส่วนบุคคลของผู้สมัคร ซึ่งผู้สัมภาษณ์สามารถระบุได้ว่าผู้สมัครแต่ละคนมีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาปรับปรุงในขีดความสามารถใดบ้าง
สรุปว่าแนวโน้มการสรรหาคัดเลือกพนักงานต่อไปนั้นมิใช่จะเน้นไปที่การตั้งคำถามบนพื้นฐานของข้อมูลทั่วไปอย่างเช่น ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อนของพนักงาน ทำไมถึงอยากจะเข้ามาทำงานกับบริษัท เป็นต้น ซึ่งการสัมภาษณ์พนักงานต่อไปนั้นจะเน้นไปที่การตั้งคำถามจากขีดความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งงานมากกว่าเพื่อหาคนให้มีความเหมาะสมกับองค์กร (Fit the right company) และเหมาะสมกับลักษณะงาน (Fit the right job)