จะทำอย่างไรเมื่อพนักงานลาออกบ่อย

kidsandmom

การดึงคนให้อยู่กับองค์กรให้ได้นั้น มีตัวแปรอยู่หลายปัจจัย แต่ที่แน่ ๆ คือมิใช่เรื่องเงิน อย่างเดียวแน่นอน ซึ่งควรทำการประเมินและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาให้ได้เสียก่อน จึงจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ สำหรับสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้พนักงานลาออกนั้น โดยทั่วไปสรุปได้ดังนี้

เครดิตฟรี

  1. บริษัทอาจจ่ายเงินเดือนต่ำกว่าบริษัทข้างเคียง ทำให้พนักงานย้ายไปอยู่กับบริษัทหรือองค์กรที่ให้เงินเดือน ที่สูงกว่า ซึ่งถ้าจ่ายในระดับใกล้เคียงหรือต่ำกว่าเล็กน้อย ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาที่ทำให้พนักงานลาออก แต่ต้องระวังหากคิดจะปรับเพิ่มฐานเงินเดือน อาจกลายเป็นภาระขององค์กรในระยะยาว โดยควรพิจารณา ให้รอบคอบ เพราะเงินเดือนจะปรับขึ้นทุกปี แต่รายได้ของบริษัทอาจไม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นแล้ว ในอนาคตตัวบริษัทหรือองค์กรเองจะมีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนพนักงาน
  2. ทางบริษัทอาจจะให้สวัสดิการในมาตรฐานที่ต่ำกว่าบริษัทข้างเคียงมาก ทำให้พนักงานย้ายไปอยู่กับ บริษัทที่ให้สวัสดิการดีกว่า ซึ่งประเด็นนี้เป็นเรื่องของค่าตอบแทน ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน ซึ่งเป็นเงิน ที่บริษัทต้องจ่ายออกไป พนักงานมักมองไม่เห็นภาระของบริษัทตรงนี้ การดูแลเรื่องสวัสดิการก็เป็นปัจจัย สำคัญอีกอย่าง ในการรักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัท แต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งเสริมให้พนักงานทุ่มเททำงาน ให้กับองค์กร เพราะฉะนั้นการจัดสวัสดิการควรคำนึงในเรื่องของกฎหมาย และความพอเหมาะพอควร เพื่อให้เทียบเท่ากับคู่แข่งได้เป็นหลักก็พอ ไม่จำเป็นต้องหรูหราฟุ่มเฟือยเหมือนบริษัทใหญ่ ๆ ที่มีกำลัง ทรัพย์มากกว่า เหมือนกับการที่เรามีบ้านหลังเล็ก ๆ ที่น่าอยู่สมาชิกในบ้านก็มีความสุขได้โดยไม่จำเป็น ต้องไปแข่งกับคฤหาสถ์ที่อยู่ใกล้ ๆ

สล็อต

  1. สภาพแวดล้อมในการทำงานภายในบริษัทอาจจะร้อนไป หนาวไป สกปรก ฝุ่นเยอะหรือเปล่า มีสารเคมี อันตรายรั่วไหลฟุ้งกระจาย ดูแล้วจะเป็นอันตรายหรือเปล่า เพราะปัจจุบันนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าแหล่งจ้างงาน มีเยอะ โดยเฉพาะงานระดับปฏิบัติการซึ่งต้องแย่งคนกันเลย ดังนั้นคนทำงานก็มีทางเลือกเยอะ ไม่มีใคร เขาจะมาทนทำงานกับบริษัทที่สภาพแวดล้อมภายในไม่สวยงาม ดูอันตรายหรอก
  2. ปัญหาอาจจะมาจากหัวหน้างาน ซึ่งหัวหน้างานของเราอาจไม่มีศาสตร์และศิลปะในการบริหาร ใช้คนไม่เป็น เน้นการดุด่า ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่พบได้เกือบทุกองค์กร เนื่องจากเรามักจะแต่งตั้งหัวหน้างานขึ้นมา โดยไม่เตรียมความพร้อมให้เขา เขาอาจทำงานเก่งจริง แต่เมื่อต้องมารับบทบาทในการบริหารคน บางครั้ง ก็อาจจะทำตัวไม่ถูก เลยใช้สามัญสำนึกในการบริหาร ซึ่งหลายองค์กรก็พยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้โดยการจัดฝึกอบรมทักษะการบริหารให้ กับหัวหน้างาน

สล็อตออนไลน์

  1. ลักษณะของงานที่ให้ทำอาจจะง่ายหรือยากไป ซึ่งประเด็นตรงนี้ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่า พื้นฐานความรู้ความสามารถของคนและงานที่เราเตรียมไว้ให้นั้น มันเหมาะสมกันหรือไม่ บางแห่งคาดหวังสูงโดยการกำหนดภาระงานไว้ค่อนข้างสลับซับซ้อนแต่รับเด็กจบ ม.3 ใหม่ๆ มาทำงาน ทำให้พนักงานเครียดและลาออกไป ในทางกลับกันการรับคนที่คุณสมบัติสูงเกินไปมาทำงานง่ายเกินไป ก็จะเกิดความเครียดและลาออกไปได้เช่นเดียวกัน

พนักงานลาออกบ่อย ประเด็นที่กล่าวมาในข้างต้นนั้นเป็นสาเหตุหลัก ๆ โดยทั่วไปที่ทำให้พนักงานลาออก ซึ่งแต่ละองค์กรควรทำ การศึกษาวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัญหาเสียก่อนว่า พนักงานลาออกด้วยเหตุผลใด ซึ่งวิธีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ง่าย ๆ และสามารถได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นที่สุดก็คือ การสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออก หรือ Exit Interview แต่การสัมภาษณ์ดังกล่าวต้องมีเทคนิค ไม่ใช่ถามกันตรง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วพนักงานเหล่านี้จะเกรงใจไม่ค่อยบอก ความจริง และเมื่อรวบรวมข้อมูลได้ในระดับหนึ่ง จะทำให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ในเรื่องของสาเหตุที่พนักงานลาออก จากองค์กร หลังจากนั้นจึงทำการกำหนดวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างตรงประเด็นและเป็นระบบ จึงจะทำให้ องค์กรหรือบริษัทสามารถลดปัญหาในเรื่องของพนักงานลาออกบ่อยได้ง่ายขึ้น
(การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์กร)
ทุนมนุษย์หมายถึง “ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความชำนาญ รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคนที่สั่งสมอยู่ในตัวเอง และสามารถจะนำสิ่งเหล่านี้มารวมเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นศักยภาพขององค์กร หรือเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่า ซึ่งจะทำให้องค์กรนั้นมีความสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน”

jumboslot

ดังนั้นการที่องค์กรจะจัดการหรือหาวิธีการที่จะทำให้คนแต่ละคนในองค์กรใช้ ศักยภาพ หรือความรู้ความสามารถที่มีมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นั้นจึงต้องมีความ เข้าใจในคุณสมบัติของทรัพยากรบุคคลที่มีความแตกต่างจากทรัพยากรอื่น ๆ คือ

คนเป็น “สินทรัพย์” ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Asset)
ไม่มีค่าเสื่อมเหมือนทรัพย์สินอื่น
คนคือ “ทุน” (Human Capital) ที่สามารถสร้าง “มูลค่าเพิ่ม” ได้เสมอ
คนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้องค์กรไปถึงเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ปัญหาอยู่ที่ว่าคนในองค์กรของคุณสักกี่คนที่จะเป็นนักคิด หรือมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า เพราะหลายองค์กรมักจะจำกัดคนที่จะเป็นนักคิดสร้างสรรค์ หรือมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ไว้เพียงบางฝ่าย โดยยึดติดรูปแบบการทำงานตามหน้าที่ (Functions) ของงานที่แบ่งเป็นฝ่าย ส่วน แผนกเป็นหลัก

ทราบหรือไม่ว่าพลาสเตอร์ยา Band-aid เกิดจากความคิดพนักงานบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ที่ชื่อ เอิร์ล ดิกสัน ซึ่งไม่ได้มีหน้าที่เป็นนักวิจัยอะไรเลย เพียงแต่ว่าภรรยาของเขาถูกมีดบาด ก็เลยทำแผลให้ภรรยาด้วยการใส่ยา แล้วนำผ้าก็อซมาวางและปิดเทปกาวจนเกิดไอเดียนี้ขึ้นมา

หากในวันนั้นผู้บริหารมองว่า เขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่วิจัยผลิตภัณฑ์ ไม่ได้มีหน้าที่เสนอไอเดียอะไรสำหรับสินค้าขององค์กร วันนี้อาจจะไม่มีพลาสเตอร์ยาในโลกนี้ก็ได้ หรือถ้ามีอาจไม่ใช่จอห์นสันแอนด์จอห์นสันเป็นผู้ผลิตรายแรกก็ได้

slot

ย้อนกลับมาที่องค์กรของคุณ วันนี้องค์กรของคุณส่งเสริมคนในองค์กรให้มีความพร้อมในการแข่งขันกับคู่แข่ง มากน้อยแค่ไหนแล้ว ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างความพร้อมและความสามารถให้กับทุกคนในหน่วย งาน ไม่ใช่ไปสร้างไว้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ และต้องมีวิธีคิดใหม่ในเรื่องของการค้นหาศักยภาพหรือความสามารถในองค์กรของ คุณให้พบ โดยไม่ไปใช้ข้อจำกัดตามลักษณะงานหรือตามหน้าที่ง่าย หรือตามตำแหน่งที่เขาทำอยู่ เพื่อสร้างทุนมนุษย์ในองค์กรของคุณให้มีความพร้อมที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้ ตลอดเวลา และในทุกสถานการณ์ พูดง่าย ๆ ว่าองค์กรต้องหาความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกหมู่เหล่า ใครมีไอเดียหรือวิธีการจะคิดหรือเสนอแนะอะไรที่น่าสนใจ ก็จะต้องรับมาพิจารณาเพื่อต่อยอดความคิดนั้น ซึ่งจะทำให้องค์กรของคุณอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงนี้ได้ในที่สุด

การพัฒนาทุนมนุษย์ จากกรณีของเอิร์ล ดิกสัน กับพลาสเตอร์ยานั้น เขาสามารถคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้ด้วยประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งกว่าจะค้นพบได้คงไม่ง่ายนัก แต่น่าจะดีกว่าหากว่าองค์กรของคุณมีส่วนช่วยในด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น ให้การฝึกอบรม สร้างการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ก็น่าจะทำให้องค์กรมีบุคลากรนักคิดคล้าย ๆ คุณเอิร์ลได้มากขึ้น หรือเร็วขึ้นกว่ารอให้เขาคิดได้เอง

องค์กรกับคนในองค์กรก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ ถ้าเราหมั่นรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย เอาใจใส่ ก็จะทำให้ต้นไม้ออกดอกผลได้ดีกว่า มีรากที่แข็งแรงกว่าการปล่อยไปตามเรื่องตามราวอย่างแน่นอน…วันนี้องค์กร ของคุณมีการวางแผนในการสร้างสมรรถนะหรือความสามารถ (Competency) ในทุนมนุษย์เพื่อให้มีความพร้อมในการแข่งขัน หรือเป็นต้นไม่ที่มี “ราก” แข็งแรงเพื่อช่วยค้ำยันองค์กรแล้วหรือยัง