การทำแผนการพัฒนาบุคลากรแบบ WinWin สำหรับ HR ยุคใหม่

kidsandmom

ทราบหรือไม่ว่า องค์กรใหญ่ระดับโลกประสบความสำเร็จได้อย่างไร นอกจากการมี Know-How ในเรื่องธุรกิจ และการวางแผน งานที่ชัดเจนแล้ว การพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรเป็นเรื่องหนึ่งที่องค์กรระดับแนวหน้าเหล่านี้ไม่เคยละเลย โดยผู้บริหารระดับสูงจะ ให้คุณค่ากับ HRD : Human Resources Development เท่ากับ HRM: Human Resources Management เลยทีเดียว ซึ่งกว่า 70% ของ องค์กรเหล่านี้จะมีฝ่าย HRD ทำงานร่วมกับ Business Unit แต่ละฝ่ายอย่างใกล้ชิดและเข้มข้น เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน

เครดิตฟรี

มีผู้กล่าวว่า ธุรกิจโลกปัจจุบันนี้ ไม่ได้แข่งกันที่ศักยภาพในการผลิต หรือเพียงแค่ศักยภาพในการสร้างแบรนด์ หรือทำตลาด เท่านั้น แต่เป็นการแข่งขันกันด้วย “คน” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ พลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรที่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภท manufacturing หรือ ประเภทการค้าและการบริการทุกแห่งขาดไม่ได้ก็คือ คนนั่นเอง เช่น Philosophy ของกาแฟแบรนด์ดัง Starbucks ที่ว่า “เราไม่ได้ขายกาแฟ แต่เราขาย “คน” ที่มาเสิร์ฟกาแฟต่างหาก” ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่า Starbucks ใส่ใจและทุ่มเทในการ สร้างพนักงานให้บริการได้อย่างเป็นเลิศ ไม่แพ้การคัดเกรดกาแฟระดับพรีเมี่ยมเช่นกัน

ดังนั้นองค์กรใดมี Workforces ที่มากด้วยความสามารถที่เรียกว่าระดับครีมหรือกลุ่ม Talented แล้ว ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งเช่นกัน อย่างไรก็ดีการจัดจ้างพนักงาน โดยการมองหาผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมตาม Competency ก็เป็นสิ่งที่ HR ทุกองค์กรปฏิบัติ แต่ HRD ก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เช่นกัน เนื่องจากความเปลี่ยนแปลง ในโลกธุรกิจเกิดขึ้นอยู่ทุกวินาที นอกจากองค์กรจะต้องการคนที่มี ศักยภาพสูงแล้ว ยังต้องการคนที่มีพัฒนาการอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

สล็อต

เมื่อพูดถึงเรื่องงบประมาณในการสร้าง HRD แล้ว แต่ละองค์กรจะให้งบฯ มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการประเมินคุณค่า หรือ Value ของแต่ละที่ ซึ่งในบางองค์กร
จะใช้จ่ายกับการอบรมค่อนข้างมาก เช่น การส่งพนักงานออกไปอบรมตามสถาบันต่างๆ หรือการจัด In-House Training ซึ่งโดยมาก จะมีการวัด ROI : Return on Investment ที่ชัดเจน เพื่อประเมินผลที่ได้ อย่างไรก็ตาม การประเมิน ROI นี้เป็นสิ่งที่วัดให้เห็นเป็นตัวเลขได้ค่อนข้างยาก

แผนการพัฒนาบุคลากร แต่หากเรามองอย่างลึกซึ้งแล้ว การอบรมหรือทำแผนการพัฒนาบุคลากรนี้ให้ประโยชน์แบบ WinWin ต่อทั้งองค์กรและบุคลากร เนื่องจากหากมองในแง่ของ HRM แล้ว การจัดอบรมหรือการพัฒนาแผน IDP : Individual Development Plan เป็นส่วนหนึ่งในแผน Compensation & Rewards เลยทีเดียว หลายองค์กรให้คุณค่า การอบรมว่าเป็นการจัด benefit อย่างหนึ่งให้กับพนักงาน เนื่องจากในทุกๆ วันที่พนักงานปฏิบัตินั้น ถือได้ว่าบริษัทได้ ROI จากตัวพนักงานแล้ว บริษัทจึงถือโอกาสคืน benefit ให้กับพนักงานได้พัฒนาตนเอง เป็นการแลกเปลี่ยน ซึ่งสิ่งสำคัญของ benefit ประเภทนี้ที่เรียกว่า WinWin ก็เนื่องจาก เมื่อส่งพนักงานไปอบรมและวัดผล เรียบร้อยแล้ว บริษัทยังสามารถได้ผลประโยชน์กลับคืนจากพนักงาน โดยการนำความรู้ความชำนาญที่ได้ไปใช้ในการทำงานต่อๆ ไปด้วย เรียกได้ว่าคุ้มค่าทั้งองค์กร และบุคลากรเลยทีเดียว(จัดฝึกอบรมที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง)การฝึกอบรมที่พนักงานไม่เคยนำไปใช้ประโยชน์ถือเป็นสิ่งที่สูญเปล่า เสียทั้งเวลา เสียทั้งงบประมาณ ไม่มีผู้บริหารคนไหนต้องการการลงทุนที่สูญเปล่า จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ต้องตอบโจทย์ให้ได้ จะทำให้อย่างให้พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สล็อตออนไลน์

คำแนะนำต่อไปนี้ จะทำให้คุณสามารถจัดการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมมาใช้กับองค์กรอย่างได้ผล

  1. วิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงที่พนักงานจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม

เช่น ทักษะที่ขาด หรือปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข เพื่อให้มั่นใจว่าการอบรมที่คุณจัดขึ้นจะเป็นโอกาสในการพัฒนาการทำงานของพนักงานให้ดีขึ้นได้จริง เพราะหากคุณจัดการอบรมที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ จะเป็นการเปล่าประโยชน์และเสียเวลาโดยที่พนักงานไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร

หากพนักงานยังคงมีปัญหากับงานบางอย่าง คุณควรต้องลองพิจารณาตัวคุณเองว่าคุณได้ให้เวลาแก่พนักงานมากพอหรือไม่ มีการตระเตรียมเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการทำงานให้แก่พนักงานหรือไม่ หากคุณได้ให้ทุกอย่างที่เอื้อต่อการทำงานของพนักงานแล้ว แต่ก็ยังพบว่าเขายังคงมีปัญหาในการทำงาน ทีนี้คงต้องประเมินพนักงานเสียใหม่ว่า เขามีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความสนใจสอดคล้องกับงานดังกล่าวจริงหรือ ซึ่งการประเมินในจุดนี้อาจทำให้คุณพบว่าเขาเหมาะกับงานในตำแหน่งอื่นมากกว่า คุณก็จะได้โยกย้ายเขาไปอยู่ในส่วนที่เหมาะสมต่อไปได้ทันเวลา

  1. ให้ข้อมูลพนักงานได้ทราบว่า

การฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ หรือการเพิ่มขีดความสามารถให้กับทักษะที่มีอยู่แล้วนั้นมีความสำคัญอย่างไร และเชื่อมโยงให้พนักงานเห็นความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการฝึกอบรมกับความสามารถของเขาที่จะทุ่มเทเพื่อความสำเร็จตามแผนการและเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท

jumboslot

การให้รางวัลแก่พนักงานที่สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยกระตุ้นและจูงใจให้พนักงานเห็นความสำคัญกับการฝึกอบรม และการนำความรู้ไปใช้ ซึ่งบริษัทอาจให้การชื่นชมพนักงานโดยการประกาศรายชื่อพนักงานใน E-Newsletter ของบริษัท หรือติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท เป็นต้น

  1. ออกแบบการฝึกอบรมให้มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสามารถวัดผลสำเร็จได้

รวมถึงการให้ข้อมูลแก่พนักงานถึงวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมและวิธีการวัดผล เพื่อให้พนักงานทราบว่าลักษณะการฝึกอบรมเป็นอย่างไร บริษัทคาดหวังอะไรจากการฝึกอบรมดังกล่าว และมีแนวทางที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ของบริษัทต่อไป

  1. การฝึกอบรมเป็นหน้าที่อย่างหนึ่ง

แจ้งให้พนักงานทราบว่า การฝึกอบรมเป็นหน้าที่อย่างหนึ่ง ซึ่งพนักงานควรให้ความร่วมมือและตั้งใจฝึกอบรมอย่างจริงจัง ทั้งการเตรียมตัวก่อนการฝึกอบรม การเข้ารับการอบรมด้วยความกระตือรือร้น รวมทั้งการนำความรู้ไปต่อยอดไอเดียใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของพนักงาน

  1. ควรให้พนักงานประเมินตนเอง หรือทำแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกอบรม

เพื่อให้พนักงานได้คิดถึงหัวข้อการฝึกอบรมก่อนวันฝึกอบรมจริง และเมื่อพนักงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าแล้ว ช่วงเวลาฝึกอบรมจะเป็นช่วงเวลาอันมีค่าที่คุณสามารถจัดให้มีการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น หรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

  1. ควรจัดให้หัวหน้างาน หรือผู้จัดการเข้าร่วมการฝึกอบรมด้วย

slot

เพื่อให้พวกเขาเข้าใจถึงบทบาทของผู้ที่อยู่ในระดับบริหารต่อการฝึกอบรม ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นต้นแบบที่ดีในการเรียนรู้และการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ให้กับพนักงาน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มาให้เกิดประโยชน์ต่องานที่ทำด้วย

  1. หัวหน้างานและพนักงานควรมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันก่อนเริ่มการอบรม

ฝึกอบรมพนักงาน หัวหน้างานควรพูดคุยกับลูกนัองเป็นรายบุคคลถึงสิ่งที่คาดหวังว่าพนักงานจะได้รับจากการฝึกอบรม และหัวใจสำคัญของการฝึกอบรมคือการนำมาประยุกต์ใช้กับงานของแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม การอธิบายจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนจะช่วยให้พนักงานเข้าใจบทบาทของตน และแสดงพฤติกรรมตามที่คาดหวังอย่างเหมาะสม

หากผู้จัดการฝึกอบรมมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการอบรม มีการนำความร่วมมือของทุกฝ่ายให้มาประสานกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เชื่อว่าการฝึกอบรมจะไม่เป็นการลงทุนที่สูญเปล่าอย่างแน่นอน สิ่งที่จะได้กลับคืนมาก็คือไอเดียใหม่ ๆ ที่พนักงานตั้งใจนำมาประยุกต์ใช้อย่างดีที่สุด