หน้าที่ของ People Analytic Specialist มีอะไรบ้าง

kidsandmom

มีหลายๆ องค์กรเริ่มมีการสร้างตำแหน่งใหม่ขึ้นมาทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบโจทย์ของการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการวางแผน และกำหนดวิธีการบริหารจัดการ และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ตำแหน่งนี้มีชื่อว่า People Analytic Specialist หรือบางองค์กรก็เรียกว่า HR Analytic Specialist

เครดิตฟรี

มีคำถามตามมาว่า แล้วตำแหน่งนี้ทำหน้าที่อะไรบ้าง เพราะไม่เคยมีงานแบบนี้เกิดขึ้นในองค์กร ผมเคยเห็นหลายองค์กรที่มีตำแหน่งนี้เกิดขึ้น พอไปสอบถามว่าทำอะไรบ้าง คำตอบที่ได้มาก็คือ ทำหน้าที่เก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล และทำตารางข้อมูล Excel ให้เป็นข้อมูลของการบริหารทรัพยากรบุคคลส่งให้นายดู ถามต่อไปว่า แล้ววิเคราะห์อะไรหรือไม่จากข้อมูลที่ทำมา คำตอบก็คือ ไม่มีการวิเคราะห์อะไร วิเคราะห์ในที่นี้ก็คือ การพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มานั้น มันสื่อให้เราเห็นแนวโน้มในเรื่องอะไรบ้างในการบริหารคนขององค์กร นั่นแปลว่า ตำแหน่งใหม่นี้ ขององค์กรนี้ ทำหน้าที่แค่เพียงคนเก็บข้อมูลเท่านั้น ก็คือ Data Admin เท่านั้น ไม่ใช่ Analytic แต่อย่างใด

เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่า แล้ว ตำแหน่ง People Analytic Specialist หรือบางองค์กรก็เรียกว่า HR Analytic Specialist นั้นมีหน้าที่และความรับผิดชอบอะไรบ้าง ผมก็ได้ไปรวบรวมข้อมูลหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งนี้มาให้อ่านกันครับ เผื่อว่าจะได้เป็นไอเดียในการไปสร้างงานให้กับตำแหน่งนี้ในองค์กร ให้เป็นตำแหน่งที่เป็นการวิเคราะห์จริงๆ

สล็อต

เป็นผู้ออกแบบ และกำหนดว่าข้อมูลอะไรบ้างทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องมี กำหนดโครงสร้างของข้อมูล และวิธีการจัดกับ การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถดึงเอาข้อมูลไปใช้ได้จริงในทุกมิติของการบริหารคน
ระบุข้อมูลที่จะใช้ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร จะเป็นผู้ระบุข้อมูลว่า ถ้าองค์กรมีแผนธุรกิจแบบนี้ แล้วข้อมูลทางด้านคน เราจะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างเพื่อดึงออกมาวิเคราะห์เรื่องของทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจในอนาคต จะได้ทราบว่า องค์กรของเรามีความพร้อมหรือไม่อย่างไร ต้องเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนบ้าง เพื่อให้ธุรกิจไปได้ตามเป้าหมาย
ตีความ วิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ โดยเน้นไปทางด้านข้อมูลทรัพยากรบุคคล เพื่อดูว่า ปัญหาของธุรกิจของเราที่เกิดขึ้นนั้น มีเรื่องของการบริหารคน หรือมีประเด็นทางด้านทรัพยากรบุคคลเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ถ้ามี จะแก้ปัญหาอย่างไรดี ก็ต้องเสนอแนวทางในการแก้ไข

สล็อตออนไลน์

สร้างกรอบในการวิจัย หรือวิเคราะห์ ในการเก็บข้อมูลใหม่ๆ ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นการค้นหาแนวทาง และคำตอบในการบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากเราอาจจะต้องค้นหาแนวทางใหม่ๆ ดังนั้น ตำแหน่งนี้จะต้องสร้างวิธีในการวิจัยและเก็บข้อมูลในแง่มุมใหม่ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการบริหารคนที่เอามาใช้ในการแก้ไขปัญหาขององค์กรได้
เป็นที่ปรึกษาทางด้านข้อมูลทรัพยากรบุคคลให้กับผู้บริหาร ผู้ที่กำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลทรัพยากรบุคคลในแง่มุมต่างๆ ในองค์กรเอง เพื่อนำมากำหนดนโยบายใหม่ๆ ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร วิเคราะห์ข้อได้เปรียบ ข้อจำกัด ความเสี่ยงต่างๆ ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรในแต่ละช่วงเวลา และนำไปประกอบกับแผนธุรกิจขององค์กรว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
ปรับเปลี่ยน พัฒนา ปรับปรุง วิธีการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
ข้างต้นก็เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบหลักๆ ของตำแหน่ง People Analytic Specialist หรือ HR Analytic Specialist ที่ควรจะทำ จะเห็นว่า ไม่ใช่แค่เพียงการเก็บข้อมูลเท่านั้น แต่จะต้องเน้นไปที่การวิเคราะห์ การตีความ การวางแนวทาง นโยบายในการบริหารคน โดยตีความและวิเคราะห์จากข้อมูลที่เรามีอยู่ ทั้งนี้ก็เพื่อ นำเอาระบบบริหารทพรัยากรบุคคลมาช่วยในการสนับสนุนธุรกิจขององค์กรให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างตรงประเด็น
(ทำไม ผู้จัดการถึงไม่มอบหมายงาน)

jumboslot

หน้าที่ของผู้จัดการ ก็คือ การบริหารจัดการพนักงานในหน่วยงานของตน ให้สามารถทำงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้ และการที่หน่วยงานต้องมีตำแหน่งผู้จัดการขึ้นมานั้น ก็เพื่อที่จะให้เป็นคนคอยดูแลคนอื่น เนื่องจากงานที่ทำนั้น ต้องอาศัยคนทำงานมากกว่าหนึ่งคน ที่ทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้จัดการเพื่อที่จะดูแลทั้งผลการทำงาน และก็ดูแลคนที่ทำงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมายให้ได้

ด้วยหน้าที่ของผู้จัดการ ก็คือต้องดูแลพนักงาน และสร้างผลงานโดยผ่านพนักงานของตนเอง เมื่อพนักงานทุกคนทำงานได้ตามเป้าหมาย ก็หมายถึงตัวผู้จัดการเองก็ทำงานได้ตามเป้าหมายเช่นกัน และด้วยเหตุนี้เอง ผู้จัดการจึงไม่สามารถที่จะทำงานเองคนเดียวได้สำเร็จ เพราะงานมันเยอะเกินกว่าที่ 1 คนจะทำได้ รวมทั้งเวลาอาจจะมีจำกัด จึงต้องมีทีมงานเข้ามาช่วยกันทำงาน

ผู้จัดการจึงต้องทำหน้าที่ในการบริหารทั้งงาน และทั้งคนในทีมงาน นี่ก็คือสิ่งที่ยากของคนที่เป็นผู้จัดการ

มีอีกทักษะหนึ่งที่ผู้จัดการส่วนหนึ่งทำไม่ค่อยจะได้ โดยเฉพาะผู้จัดการมือใหม่ ก็คือ การมอบหมายงาน

ผู้จัดการมือใหม่ หรืออาจจะมือเก่าบางคน มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจนักเวลาที่ต้องมอบหมายงานให้กับลูกน้องของตนเอง สาเหตุที่ทำให้ผู้จัดการเหล่านี้ไม่ค่อยจะมอบหมายงานให้ลูกน้องก็มีดังนี้

ไม่ไว้ใจฝีมือของลูกน้อง สาเหตุแรกเลยก็คือ ตัวผู้จัดการยังไม่ค่อยไว้ใจ และไม่ค่อยเชื่อใจในฝีมือของลูกน้องของตนเองว่าจะทำได้จริงๆ ทั้งนี้ก็เนื่องจากตัวผู้จัดการอาจจะเป็นคนที่เก่งในการทำงานนั้นๆ มาก่อน เป็นพนักงานมือดี ที่ทำงานนั้นได้ดี ก็เลยได้รับการเลื่อนตำแหน่งมาเป็นผู้จัดการ แต่พอต้องมามอบหมายงานให้ทีมงาน ก็รู้สึกว่า ที่ผ่านมา พนักงานแต่ละคนยังไม่มีความสามารถมากพอที่จะทำงานนั้นๆ ได้ ก็เลยเก็บงานไว้ทำเองทั้งหมด สุดท้ายลูกน้องสบาย ผู้จัดการเหนื่อย และงานก็ไม่เสร็จตามเป้าหมาย
ลูกน้องทำงานไม่เป็น สาเหตุที่สองนั้น มาจากการที่ผู้จัดการเชื่อใจลูกน้องของตนเอง และได้มอบหมายงานให้ลูกน้องทำ แต่ลูกน้องกลับทำงานไม่ได้ รวมทั้งยังสร้างปัญหาตามมาให้ผู้จัดการต้องมานั่งแก้ไขอย่างมากมาย สุดท้ายผู้จัดการก็เรียนรู้ว่า ทำงานดีกว่า ซึ่งแบบนี้ ก็ไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง จริงๆ วิธีที่ดีในการแก้ไขปัญหานี้ก็คือ ผู้จัดการจะต้องสอนงาน และให้คำแนะนำการทำงานนั้นๆ แก่ลูกน้องของตนเอง เพื่อให้เขาทำงานได้
ผู้จัดการไม่มีเวลาในการมอบหมายงาน ผู้จัดการหลายคนบ่นเหมือนกันว่า แค่เวลาจะทำงานของตนเองยังไม่มีเลย จะให้เอาเวลาไหนไปมอบหมายงานให้ลูกน้อง สาเหตุของปัญหานี้ก็คือ ตัวผู้จัดการไม่สามารถที่จะบริหารจัดการเวลาของตนเองได้ อีกทั้งไม่สามารถที่จะแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ ตามตำแหน่งหน้าที่ของพนักงาน ว่าใครต้องทำงานไหนบ้าง จนงานกองเต็มตัวเองไปหมด สุดท้ายก็เข้าใจว่างานทั้งหมดนั้นคืองานของตนเอง ก็เลยนั่งทำมันไป โดยไม่มีเวลาจะมามอบหมายงานให้ลูกน้อง ปัญหานี้ ก็ต้องแก้ไขที่ตัวผู้จัดการ โดยอาจจะต้องมีการทำความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการว่า จะต้องทำอะไร อย่างไร บทบาทคืออะไร เป้าหมายของการเป็นผู้จัดการคืออะไรกันแน่ เพื่อให้รู้ว่า บทบาท และความรับผิดชอบที่แท้จริงของผู้จัดการนั้นมีอะไรบ้าง
มอบหมายงานไม่เป็น อันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้จัดการไม่มอบหมายงาน ก็คือ ไม่รู้จะมอบหมายงานยังไงดี งานนี้จะมอบหมายให้ใครดี บางคนบอกพนักงานแบบกว้างๆ ว่าไปทำนั่นมา พนักงานก็งงว่า นายให้ทำอะไรกันแน่ ไม่ชัดเจน อีกทั้ง ผู้จัดการบางคนก็ไม่สามารถบอกได้ว่าพนักงานคนไหนถนัดอะไร เก่งเรื่องอะไร ก็เลยมอบหมายแบบตามใจฉันไป สุดท้ายงานก็มีปัญหาตามมา
ดังนั้น การที่จะทำให้ผู้จัดการมีทักษะในการมอบหมายงานได้นั้น ก็ต้องเริ่มจากทำให้ผู้จัดการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ชัดเจนก่อน จากนั้นก็ต้องฝึกให้ผู้จัดการรู้จักที่จะวางแผนการทำงานเป็นส่วนๆ และแต่ละส่วนจะต้องมอบหมายให้ใครทำบ้าง โดยการมอบหมายก็ต้องกำหนดเป้าหมาย ขั้นตอนการทำงาน และระยะเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจน

slot

และถ้ามอบหมายไปแล้วพนักงานมีปัญหาในการทำงาน ผู้จัดการก็ต้องทำหน้าที่ในการสอนงาน แนะนำวิธีการในการแก้ไขปัญหา เพื่อในระยะยาวแล้วพนักงานคนนั้นจะได้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องมาอาศัยผู้จัดการทุกครั้งไป

สุดท้ายก็คือฝึกให้ผู้จัดการรู้จักที่จะประเมินความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงานของลูกน้องตนเองได้อย่างชัดเจน เพื่อนำเอามาใช้ในการมอบหมายงานได้อย่างตรงกับความรู้ความสามารถของแต่ละคนได้